Statuten

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM Artikel 1

De vereniging draagt de naam: TENNISCLUB "ZANDVOORT", is opgericht op een en twintig februari negentienhonderd een en vijftig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

ZETEL Artikel 2

De vereniging is gevestigd te Zandvoort.

DOEL Artikel 3

1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel; b het vormen van een band tussen zijn leden; c het maken van propaganda voor het tennisspel; d het vertegenwoordigen van zijn leden tegenover de vereniging: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen: KNLTB ); e het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging; f het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie; g het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; h alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan; i al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen “Huishoudelijk Reglement”.

LEDEN Artikel 4

1. De vereniging kent de volgende categorieën leden: a seniorleden; b ereleden; c Leden van verdienste; d juniorleden; e welpen; f slapende leden, en g ondersteunende leden.

2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.

3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en die tot erelid zijn benoemd bij besluit door de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd, met inachtneming van artikel 8 lid 3.

4. Leden van verdienste zijn zij, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging en die tot lid van verdienste zijn benoemd bij besluit door de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd.

5. Juniorleden zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

6. Welpen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de twaalfjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

7. Ondersteunende leden en slapende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid verklaard hebben de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

8. Juniorleden' welpen, ondersteunende leden en slapende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben -behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd.

AANMELDING EN TOELATING Artikel 5

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon, die het gezag uitoefent over deze minderjarige.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden, welpen, ondersteunende leden en slapende leden.

3. Bij niet toelating door het bestuur tot seniorlid, juniorlid of welp kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Zij, die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen, of door het bestuur van de KNLTB geschorst zijn, kunnen geen lid van de vereniging zijn.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel 6

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: a door overlijden van het lid; b door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur; c door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, of wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest; d door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of ook wanneer niet redelijkerwijs van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden voor de eerste december van enig kalenderjaar.

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op de eerstvolgende eerste december.

5. Van een besluit tot ontzetting van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op een algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

6. Wanneer het lidmaatschap tussentijds eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

7. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING Artikel 7

1. Leden, die handelen in strijd met de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van de vereniging of zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten van die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht om in de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde schorsing wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.

3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE Artikel 8

1. De seniorleden, juniorleden en welpen moeten een jaarlijkse contributie betalen, welke bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en per categorie kan worden bepaald. De contributies worden telkenjare door het bestuur opnieuw vastgesteld, waarbij het bestuur gerechtigd is te besluiten tot een jaarlijkse verhoging van alle contributies met maximaal het percentage, waarmee het index-cijfer voor de Regelingslonen van het Centraal Bureau voor de statistiek te 's-Gravenhage van het voorgaande jaar is toegenomen ten opzichte van hetzelfde index-cijfer van het jaar daarvoor.

2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden een entreegeld moeten betalen.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van contributie en/on entreegeld door seniorleden, juniorleden en welpen te verlenen.

4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie, betalen seniorleden, juniorleden en welpen de KNLTB- contributie, welke door de vereniging aan de KNLTB wordt afgedragen.

BESTUUR Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen seniorleden, ereleden en leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belangstellenden van de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend.

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen en uit zijn functie ontheffen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.

6. Bij een vacature in het bestuur wordt in de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger benoemd.

7. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijft het bestuur niettemin wettig samengesteld tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature(s).

8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die na vaststelling door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester dan wel door tenminste twee andere bestuursleden.

2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot: a het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; b het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot: a het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; b het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis een jaarlijks door de algemene vergadering te bepalen bedrag te boven gaat of waardoor de vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt; c het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank -) krediet wordt verleend; d het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; e het aangaan van dadingen; f het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoir maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen,die geen uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, dan wel door derden tegen de vereniging wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub b tot en met f bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

5. Het bestuur kan uit de seniorleden, ereleden, juniorleden en leden van verdienste een of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van een jaar worden benoemd door het bestuur; ondersteunende en slapende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.

6. Over alles wat niet door de wet, statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING Artikel 11

1. Het verenigingsjaar loopt van een oktober tot en met dertig september.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Jaarlijks wordt voor ultimo december een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar (verenigingsjaar) gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuursleden te worden ondertekend. Indien de ondertekening van een van hen ontbreekt, dan dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de seniorleden een commissie van tenminste drie personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN Artikel 12

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 3 komen onder meer aan de orde: a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering; b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 3; c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4; d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3; e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld; g. de begroting van het volgend verenigingsjaar; h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur; i. de verkiezing van de andere bestuursleden; j. de bekendmaking van commissies; k. voorstellen van de zijde van het bestuur; l. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden, mits tenminste vier werkdagen voor de vergadering aan de secretaris schriftelijk ter kennis gebracht; m. wat verder ter tafel komt.

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING Artikel 13

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

TOEGANG EN STEMRECHT Artikel 14

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste bestuursleden en - met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 - geschorste leden. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

2. Ieder seniorlid, erelid en lid van verdienste, dat niet is geschorst, heeft een stem. Het Uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN Artikel 15

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4 kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING Artikel 16

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Een algemene ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien het aantal aanwezige stemgerechtigde leden groter is dan het aantal bestuursleden, dat de vereniging heeft, terwijl bovendien tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig moet zijn. Is aan dit vereiste niet voldaan dan moet binnen veertien dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, welke alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden en bestuursleden.

4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.

5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

8. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk.

9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, derhalve mede een voorstel tot statuten - wijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING Artikel 17

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is vermeld.

2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: a het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit, en b van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING Artikel 18

1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien daartoe wordt besloten met drie/vierde der uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is. 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen. 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT Artikel 19

1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement als ook (een) ander(e) reglement(en) vaststellen.

2. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.