Gedragscode en Vertrouwenspersoon

Gedragscode & Vertrouwens Contact Persoon TC Zandvoort

Algemene gedragscode TC Zandvoort
“Handel altijd als trots lid van onze tennisvereniging, handel nooit op een wijze die de naam van de sport , onze club en de KNLTB kan schaden”.

  1. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. 
  2. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten zich vrij kunnen bewegen en worden altijd gerespecteerd. 
  3. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politiek gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
  4. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik nooit fysiek geweld. Onthoud je volledig van seksuele intimidatie.
  5. Respecteer andermans privacy, ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
  6. Gebruik nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben. 
  7. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.

Voorbeeldfunctie

  1. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie als lid, vrijwilliger, commissielid of bestuurder. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.
  2. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtpositie.

Onsportief gedrag of misdraging?

We kennen het allemaal: een discussie tussen spelers of de bal in of uit is. Spelers hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in en beslissen over hun eigen speelhelft of de bal in of uit is. Soms kan het helpen om spelers hierop te wijzen en even bij de baan te gaan staan. Besef wel dat onsportief gedrag niet automatisch een misdraging is.  

Zie ook: https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/gedragscodes-en-reglementen/

Wanneer is er sprake van een misdraging?

Voordat er wordt ingegaan op hoe je moet handelen bij een misdraging, is het goed om te weten wat er verstaan wordt onder een ‘misdraging’. Een misdraging is een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging. Er zijn verschillende gradaties van misdragingen, maar te denken valt aan uitschelden, bedreigen of vernielen. Ernstige misdragingen hebben betrekking op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

Wat te doen als een misdraging plaatsvindt op de vereniging?

Het is belangrijk om te weten dat jij binnen je vereniging een eigen verantwoordelijkheid hebt om op te treden als er een misdraging plaatsvindt. Maar ook de vereniging heeft een verantwoordelijkheid, namelijk het direct treffen van maatregelen naar aanleiding van een misdraging. Bovendien is het bestuur verplicht om een misdraging te melden bij de KNLTB of NOC*NSF. 

Gebeurt er wat op of naast de baan, loop er dan heen om te kijken wat er aan de hand is. Probeer degene op zijn/haar gedrag aan te spreken en er samen uit te komen, zodat erger wordt voorkomen.  Dit laat onverlet dat een misdraging gemeld moet worden bij het bestuur van de vereniging en het bestuur ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om te handelen bij misdragingen. 

TC Zandvoort zal op korte termijn een Vertrouwens Contact Persoon aanstellen. Deze kan op vertrouwelijke wijze klachten in ontvangst nemen en hiervan melding maken aan het bestuur. De Vertrouwens Contact Persoon is niet per definitie degene die de klacht oplost maar zorgdraagt dat de klacht op juiste wijze binnen het bestuur opgepakt wordt danwel de intermediair is voor KNLTB of NOC*NSF.  

Wat is de functie van een Vertrouwens Contact Persoon?

De functie van een vertrouwenspersoon in de sport is om een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden waarin sporters, coaches, stafleden en andere betrokkenen binnen de sportwereld hun zorgen, problemen, vragen en emotionele uitdagingen kunnen bespreken. Een vertrouwenspersoon fungeert als iemand die neutraal is en geen direct belang heeft bij de situatie, wat sporters en anderen kan helpen om openlijk te praten over zaken die ze mogelijk niet met anderen willen delen.

De belangrijkste functies van een vertrouwenspersoon van TC Zandvoort:

Vertrouwelijkheid: Een vertrouwenspersoon biedt een vertrouwelijke omgeving waarin individuen vrij kunnen spreken zonder angst voor oordelen, kritiek of represailles. Dit is essentieel om gevoelige kwesties te kunnen bespreken.

Emotionele steun: Sporters en andere betrokkenen kunnen te maken krijgen met verschillende uitdagingen, zoals prestatiedruk, blessures, conflicten of persoonlijke problemen. Een vertrouwenspersoon biedt emotionele steun en luisterend oor om hen te helpen omgaan met deze uitdagingen.

Advies en begeleiding: Hoewel een vertrouwenspersoon geen professionele therapeut is, kunnen ze toch advies en begeleiding bieden bij het omgaan met problemen en het nemen van beslissingen. Ze kunnen individuen doorverwijzen naar relevante professionals indien nodig.

Conflictoplossing: In een sportomgeving kunnen er conflicten ontstaan tussen atleten, coaches, stafleden en anderen. Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het aanpakken en oplossen van deze conflicten op een constructieve manier.

Melding en preventie van misstanden: Als individuen te maken krijgen met misstanden zoals pesten, intimidatie, discriminatie of fysiek misbruik, kan een vertrouwenspersoon fungeren als een veilige haven waarin deze kwesties kunnen worden gemeld. Ze kunnen ook bijdragen aan preventie-inspanningen binnen de sportomgeving.

Bewustwording en educatie: Vertrouwenspersonen kunnen bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over mentale gezondheid, welzijn en ethische kwesties in de sport. Ze kunnen workshops en trainingen organiseren om mensen te informeren over deze onderwerpen.

Kortom, de functie van een vertrouwenspersoon in de sport is om een ondersteunende en vertrouwelijke bron van hulp te bieden aan degenen die betrokken zijn bij de sportwereld, zodat ze optimaal kunnen presteren en gedijen, zowel op persoonlijk als op sportief vlak.

Wil je graag de Vertrouwens Contact Persoon van TC Zandvoort worden? 

Meld je aan bij [email protected], dan nemen we direct contact met je op. Het overleggen van de Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de procedure.

Een veilige sportomgeving begint bij onszelf en we vragen iedereen om daaraan mee te werken. Het mooiste is natuurlijk als je zelf of samen met een lid of teamgenoot het probleem kunt oplossen, maar wat als dat niet zo is? Je weet niet wat je eraan zou kunnen doen? Blijf er niet mee rondlopen, praat er (in vertrouwen) over en schakel de vertrouwenscontactpersoon van TC Zandvoort in.

Ik wil de VCP inschakelen, hoe werkt het ?

(NB: We zijn nog in het proces om een contactpersoon aan te stellen, zodra deze is gevonden vermelden we de naam hier, en dan is de maillink ook verbonden aan de VCP. Indien je daar behoefte aan hebt: tot die tijd behandelt het bestuur ([email protected]) alle meldingen 100% vertrouwelijk).

▪    Je neemt contact op, per mail: [email protected]
▪    We maken zo snel als mogelijk een afspraak.
▪    Luisterend naar je verhaal, gaan we samen bekijken wat voor jou de beste weg naar een oplossing is.  
 
Alle gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. De vertrouwenscontactpersoon zal alle meldingen, zo nodig anoniem, rapporteren aan het bestuur dat verantwoordelijk is voor de hele vereniging.
Het kan dus zijn dat in eerste instantie een naam alleen bij een vertrouwenscontactpersoon bekend is.  Naast melden bij een vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan het ook op andere manieren:

▪    Centrum Veilige Sport Nederland
Heeft u een vraag of melding van (vermoedelijke) overtredingen van regels, grensoverschrijdend of ongewenst gedrag?
Dan kunt u contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland en is bereikbaar op nummer: 0900-2025590 (werkdagen 08.30-17.30 uur) of stuur een mail naar [email protected].
Meer informatie vind je op centrumveiligesport.nl/contact.

▪   Meldpunt Geweld en Sport:
Is er een gewelddadig voorval op of rond de speelvelden?

Dan kun je contact opnemen met Meldpunt Geweld en Sport en is bereikbaar op nummer: 0800 – 22 99 555. De hulplijn is alleen bedoeld voor noodgevallen en is 24/7 bereikbaar. Het is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de KNLTB.  

Als bestuur vinden wij het belangrijk dat iedereen binnen de vereniging zich betrokken voelt om er samen een sociaal veilige en plezierige sportomgeving van te maken. Graag doen we een oproep aan iedereen die vanuit interesse of professie affiniteit heeft met en wil bijdragen aan een sociaal veilige en plezierige sportomgeving, contact met ons op te nemen.   

September 2023
TC Zandvoort Bestuur

 

VERTROUWENSPERSONEN bij de KNLTB

De KNLTB heeft naast de Compliance Officer (die advies geeft over integriteit, zoals welke routes en stappen er te nemen zijn, en het meldpunt voor meldingen en signalen beheert) vertrouwenspersonen aangesteld. Contactgegevens Compliance Officer: +31 (0)88 130 2634 / [email protected]

Wil je geen advies over te nemen stappen (of ben je daar nog niet aan toe) en/of wil  je niet direct melden bij de Compliance Officer, maar heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen van de KNLTB.

Luisterend oor

De vertrouwenspersonen van de KNLTB zijn bereikbaar voor iedereen binnen de tennis- en padelsport en bieden een luisterend oor wanneer je te maken hebt gehad met mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen zijn geheel onafhankelijk, vervullen hun taak vrijwillig en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen zijn er om met jou te praten en je een luisterend oor te bieden.

Let op: het is niet mogelijk om bij de vertrouwenspersonen een melding te doen van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen doen zelf dan ook geen onderzoek bij incidenten. Wil je advies over hoe te handelen en te nemen stappen en/of een misdraging melden? Klik dan hier

Je kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen. Alle vertrouwenspersonen zijn actieve gepassioneerde tennissers en/of padellers (geweest). De huidige vertrouwenspersonen van de KNLTB zijn:

“40 jaar bestuurlijk juridische ervaring in binnen- en buitenland. Mediator en Coach.” 

“Ik ben ondernemer, manager, fanatiek sporter en gediplomeerd mental-coach. En vanuit deze ervaringen en achtergrond help ik ambitieuze ondernemers, managers en sporters om meer plezier te hebben in hetgeen ze doen en meer resultaten te boeken.” 

“Voor mijn pensioen heb ik jaren als arts-psychotherapeut gewerkt, met name als gedragstherapeut en gezins- en relatietherapeut in de GGZ en verslavingszorg.” 

Melding

Heb je een (vermoedelijke) misdraging waargenomen of zelf ondergaan? Meld het dan! In sommige gevallen ben je zelfs verplicht melding te doen. Klik hier voor meer informatie over de beschikbare meldpunten.