Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE TENNISCLUB ZANDVOORT

als bedoeld in artikel 19 lid 2 van de statuten.

Hoofdstuk 1

Van de leden

Artikel 1 Het bestuur kan voorschrijven dat het definitieve lidmaatschap van leden en juniorleden eerst kan worden verkregen na een proeftijd van een seizoen. Gedurende deze proeftijd genieten deze leden zo veel mogelijk dezelfde rechten en betalen dezelfde contributie als bij het definitieve lidmaatschap. Na deze proefperiode kan het lidmaatschap zonder opgave van redenen door het bestuur worden opgezegd. Artikel 2 De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- of commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn. Artikel 3 Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dienen te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en geboortedatum. Artikel 4 Bij het toetreden tot de vereniging kunnen de leden een exemplaar van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging verkrijgen. Artikel 5 Leden behoren binnen 8 dagen na hun verhuizing de secretaris daarvan in kennis te stellen. Artikel 6 Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het inschrijfgeld te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen). Artikel 7 Leden die in de loop van het verenigingsjaar bedanken of geroyeerd worden hebben geen recht op gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van nog te betalen of op terugbetaling van reeds betaalde contributie. Artikel 8 Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de haancommissaris. Artikel 9 Schade aan de vereniging of één harer bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Hoofdstuk 2

Van het bestuur

Artikel 10 Het bestuur wordt gekozen op de volgens artikel 9 en artikel 12 lid 2 van de statuten in november te houden Algemene Ledenvergadering. De bestuursleden worden voor de tijd van 2 jaar gekozen. Volgens een vast te stellen rooster van aftreden, treedt in de oneven jaren de helft van de bestuursleden af, waaronder de voorzitter; in de even jaren de andere helft van de bestuursleden waaronder de secretaris en de penningmeester. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkieshaar. Artikel 11 In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Ledenvergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt hij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden, bestuursleden als tijdelijk bestuur. Artikel 12 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden wensen. De voorzitter leidt de vergadering en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agenda punt te limiteren alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen. Hij zorgt ervoor, dat de bepalingen der Statuten en van het Huishoudelijk Reglement worden nageleefd en dat de besluiten, genomen in de bestuurs- en algemene vergaderingen worden uitgevoerd. Artikel 13 Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 4 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 8 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. Artikel 14 Een bestuurslid dat verhinderd is een bestuurs- en of andere vergadering bij te wonen, is gehouden daarvan aan de secretaris kennis te geven en, indien dit verlangd wordt, alle onder zijn berusting zijnde boeken en bescheiden, de vereniging betreffende, voor die vergadering ter beschikking te stellen. Indien de secretaris verhinderd is geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter. Artikel 15 De secretaris is belast met het bijhouden van de ledenlijst en voert de volledige administratie. Hij heeft het beheer over het archief en zorgt voor de berichtgeving in een eventueel officieel orgaan en in de plaatselijke pers. Artikel 16 De penningmeester beheert de gelden der vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. Hij is voor de onder zijn beheer zijnde gelden aansprakelijk. Hij is verplicht boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging. Bij tussentijds aftreden doet hij aan het bestuur, binnen acht dagen na zijn bedanken, rekening en verantwoording. Hij is verplicht de voorzitter, na overleg met de overige bestuursleden, te allen tijde inzage te geven van de onder zijn berusting zijnde administratie en hem de kas te tonen. In de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 12 der statuten, brengt hij verslag uit van de stand der geldmiddelen over het afgelopen verenigingsjaar en dient, in overleg met het bestuur, een begroting in voor het komend jaar. Het bestuur is te allen tijde bevoegd voor het beheer nadere regelen vast te stellen. Bestuursleden mogen geen uitgaven of bestellingen doen welke niet in de begroting zijn opgenomen dan na overleg met de penningmeester. Indien de penningmeester bezwaar maakt tegen de uitgaven of bestellingen, dienen deze in de eerstvolgende bestuursvergadering te worden besproken. Artikel 17 Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub b der statuten wordt gesteld op € 9.075,60. Artikel 18 Het bestuur regelt de taakverdeling tussen de leden, voor zover die niet voortvloeit uit de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement. Artikel 19 Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot de eerstvolgende (Algemene) Ledenvergadering, welke de besluiten kan bekrachtigen of vernietigen. Artikel 20 Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze, een volledige administratie bij te houden van: a namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen; b de presentielijsten en de notulen van alle Algemene Vergaderingen en vergaderingen van het bestuur; c de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar duurt, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt. Artikel 21 Jaarlijks wordt, op de volgens artikel 10 der Statuten te houden Algemene Ledenvergadering, een Technische Commissie uit tenminste drie leden en ten hoogste zeven leden bestaande, samengesteld door het bestuur voor de duur van een jaar, aan de leden bekend gemaakt. Artikel 22 Jaarlijks wordt, op de volgens artikel 10 der Statuten te houden Algemene Ledenvergadering, een Jeugdcommissie uit tenminste drie leden en ten hoogste zeven leden bestaande, samengesteld door het bestuur voor de duur van een jaar, aan de leden bekend gemaakt. Artikel 23 Jaarlijks wordt, op de volgens artikel 10 der Statuten te houden Algemene Ledenvergadering, een Evenementencommissie, een Toernooicommissie, een Redactiecommissie en eventuele andere commissies, uit tenminste drie leden en ten hoogste zeven leden bestaande, samengesteld door het bestuur voor de duur van een jaar, aan de leden bekend gemaakt. Artikel 24 De commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het bestuur dat ze heeft benoemd. De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. Artikel 25 In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, bedoeld in artikel 12 lid 2 der Statuten, kan een bepaald blad als verenigingsorgaan worden aangewezen. De beslissingsbevoegdheid ligt in laatste instantie bij het bestuur. Alle zaken de vereniging betreffende, worden, zo nodig, in dat verenigingsorgaan gepubliceerd.

Hoofdstuk 3

Van de vergaderingen

Artikel 26 Bij de aanvang van iedere vergadering laat het bestuur presentatielijsten circuleren, waarop de aanwezige leden hun naam zetten. De voorzitter is belast met de leiding der vergaderingen en het handhaven van de orde. Wanneer de voorzitter niet aanwezig is, treedt de waarnemend voorzitter in zijn plaats. Na de opening der vergadering worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen door de secretaris. Na goedkeuring der notulen worden, zo nodig, de ingekomen stukken voorgelezen. De voorzitter heeft steeds het recht onderwerpen, die niet op de agenda vermeld staan, ter sprake te brengen. De overige leden der vergadering hebben dit recht slechts na afdoening der agenda. Niemand voert het woord dan na het aan de voorzitter verzocht en verkregen te hebben. De voorzitter verleent het woord in de orde waarin het gevraagd is. Indien een spreker van het onderwerp in beraadslaging afwijkt, brengt de voorzitter hem zulks onder ogen en roept hem tot het onderwerp terug. Bij voortdurende afwijking kan de spreker door de voorzitter het woord worden ontnomen over het onderwerp in beraadslaging. De voorzitter kan de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen. Bij herhaalde storing van de orde heeft de voorzitter het recht de schuldige uit de vergadering te doen verwijderen. Indien de voorzitter oor deelt, dat een onderwerp genoegzaam is toegelicht, sluit hij de beraadsla ging. Indien een der leden van de vergadering de sluiting of de heropening van de beraadslaging voorstelt, wordt over dit voorstel onmiddellijk gestemd. Artikel 27 Een motie kan slechts in behandeling worden genomen, indien deze door minstens vijf leden wordt gesteund. Artikel 28 Kandidaten voor het bestuur kunnen tevens van de zijde van de leden worden gesteld. Namen van kandidaten moeten uiterlijk vier werkdagen voor de vergadering schriftelijk hij het bestuur worden ingediend, zulks hij brief, ondertekend door tenminste vijf leden. Artikel 29 Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt dat beschouwd als te zijn aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan. Artikel 30 In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de Algemene Vergadering kan slechts worden gekozen een persoon die is kandidaat gesteld op de wijze als bij Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Artikel 31 De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.

Hoofdstuk 4

Van de oefeningen en de wedstrijden

Artikel 32 De aanvoerders van de teams zijn verplicht zorg te dragen, dat de wedstrijdbepalingen van de KNLTB worden nageleefd. Bij nalatigheid komen de eventueel daaruit voortvloeiende boeten ten laste der genoemde functionarissen, een en ander ter beoordeling van het bestuur. De TC houdt in eerste instantie hierop toezicht. Artikel 33 Opgeroepen spelers zijn verplicht bij verhindering daarvan tijdig kennis te geven. Artikel 34 Het bestuur stelt ter ondersteuning van zijn taak op het gebied van het wedstrijdwezen een Technische Commissie in en ter ondersteuning van zijn taak op het gebied van jeugdzaken en het jeugdwedstrijdwezen een Jeugdcommissie. Artikel 35 Niet-leden kan gelegenheid tot spelen worden geboden, nadat hiervoor toestemming is gevraagd aan het bestuur en het bestuur deze toestemming heeft gegeven.Het bestuur kan van deze niet-leden een nader te bepalen geldelijke bijdrage vorderen. Artikel 36 Leden, die aan wedstrijden deelnemen, zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan de aanvoerder van het team en zijn verplicht de besluiten van de Technische Commissie,de Jeugdcommissie en het bestuur te eerbiedigen. Artikel 37 Het is een lid niet toegestaan voor een andere club dan de Tennisclub Zandvoort aan een officiële door de KNLTB georganiseerde tenniscompetitie deel te nemen, tenzij het bestuur op het schriftelijk verzoek van het desbetreffende lid, tevoren dispensatie van het verbod, in dit artikel genoemd, verleent.

Hoofdstuk 5

Slotbepalingen

Artikel 38 Tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan slechts worden besloten door de Algemene Vergadering met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. De voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement moeten op de agenda worden vermeld. Artikel 39 Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering op donderdag 28 november 1996.

De Statutenwijziging is gepasseerd op 3 december 1997 ten controle van notaris Mr. L.H.M. van Noordwijk 20