Afschrijfregelement

1. Het spelen op de banen geschiedt volgens het zgn. Afschrijfsysteem. Men kan voor een periode van een kwartier per speler een baan reserveren op het afschrijfbord voor de gewenste tijd met inachtneming van het hieronder bepaalde. Dit betekent dat twee spelers samen een half uur kunnen afschrijven en vier spelers voor een uur. Afgeschreven wordt op het uur, kwart over, half of kwart voor. Tot 5 minuten na deze tijdstippen schrijft men op het voorgaande tijdstip af, daarna mag men het eerstvolgende tijdstip afschrijven.

2. Gerechtigd tot spelen is ieder lid met een geldige clubpas.

3. Gerechtigd tot spelen is een lid, dat zijn pasje op het afschrijfbord heeft gehangen voor een bepaalde periode.

4. Wanneer men afschrijft voor een baan, dienen op het tijdstip, waarop de afschrijfperiode ingaat, alle spelers op de baan aanwezig te zijn om te spelen. Zo niet, dan vervalt voor de betrokkenen de door hen afgeschreven periode.

5. Iemand, die heeft afgeschreven, dient het park tussen het moment van afschrijven en spelen niet te verlaten.

6. Spelers mogen na de afgeschreven periode doorspelen, als de baan niet door andere spelers is afgeschreven. Indien men wordt afgeschreven moeten de afgeschreven spelers de baan slepen en mogen zij niet op dezelfde tijd een andere baan afschrijven doch dienen een kwartier rust in acht te nemen.

7. Het reserveren van een baan dient te geschieden door tenminste twee leden.

8. Als men een baan reserveert, neemt men in de eerste plaats die baan, waarop twee leden spelen, vervolgens reserveert men in principe die baan, waarop het langst wordt gespeeld.

9. Indien alle banen worden bespeeld, dient men zoveel mogelijk “dubbels” te spelen.

10. Bestuursleden zijn bij niet naleven van dit regelement gemachtigd het pasje van de overtreder van het afschrijfbord te verwijderen en de betrokkene een waarschuwing te geven. Bij herhaalde overtreding zal dit worden aangemerkt als wangedrag, zulks in de zin van het Huishoudelijk Reglement.

11. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om voor speciale gelegenheden banen te reserveren op het afschrijfbord.

12. De K.N.L.T.B. pas blijft voortdurend in uw eigen bezit. Bij zoekraken wordt het pasje tegen betaling van € 15,- opnieuw aangemaakt (dit gaat via het districtsbureau).